Nowy serwis

emFiszki.pl

zapraszamy.
Jesteś tutaj: Strona główna > Biologia > Testy maturalne z biologii > Opracowania/Ćwiczenia

Opracowania/Ćwiczenia

Testy maturalne z biologii

Biologia - arkusz maturalny 2009, poziom rozszerzony

Testy maturalne, Arkusze maturalne, Matura, Matura 2009, CKE, Poziom rozszerzony, Biologia

 


Poniższy arkusz egzaminu maturalnego ukazał się 11 maja 2009 roku na maturze. 

 


                                          EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

                                                    POZIOM ROZSZERZONY

                                                       Czas pracy 150 minut

 

Instrukcja dla zdającego:

  1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron (zadania 1 – 39). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
  2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.
  3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.
  4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
  5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
  6. Podczas egzaminu możesz korzystać z linijki.
  7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.  

Życzymy powodzenia!

Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie: 60 punktów

 


 

Zadanie 1. (1 pkt)
Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.

Przyporządkuj każdemu z przedstawionych na rysunkach nabłonków po jednym z wymienionych niżej miejsc jego występowania w organizmie człowieka.

A. zewnętrzna powierzchnia ciała (naskórek)

B. drogi oddechowe (tchawica, oskrzela)

C. jelito cienkie

I ......................... II .........................Zadanie 2. (3 pkt)
Obecność cukrów prostych można wykryć za pomocą odczynników Fehlinga (I i II), które dodane do badanego materiału, po podgrzaniu reagują na obecność glukozy ceglastoczerwonym zabarwieniem.

Zaplanuj doświadczenie, w którym wykażesz obecność glukozy w soku z winogron. Do dyspozycji masz: sok z winogron, probówki, palnik, roztwór glukozy, odczynniki Fehlinga (I i II). W projekcie doświadczenia podaj opis:

1. próby kontrolnej

2. próby badawczej

3. sposobu ustalenia wyników

1. ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


Zadanie 3. (1 pkt)
Na schemacie przedstawiono substraty i produkty przemian w mitochondrium.

Zaznacz zestaw związków oznaczonych jako X i Y.

 


X

Y

A.

ADP i Pi

glukoza i ATP

B.

kwas pirogronowy, ADP i Pi

ATP

C.

ATP

kwas pirogronowy, ADP i Pi

D.

glukoza, ADP i Pi

ATP
Zadanie 4. (1 pkt)
Mitochondrium otoczone jest dwiema błonami. Błona wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie. Liczba grzebieni i ich rozmiary zwiększają się w mitochondriach występujących w komórkach narządów o intensywnym metabolizmie.

Na rysunkach przestawiono schematycznie mitochondria pochodzące z dwóch różnych narządów.

Podaj, który schemat przedstawia mitochondrium pochodzące najprawdopodobniej z mięśnia szkieletowego. Wybór uzasadnij jednym argumentem, uwzględniając funkcję mięśni i mitochondriów.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................


Zadanie 5. (1 pkt)
Komórki nabłonka jelita szczura wytwarzają śluz (glikoproteinę). Przeprowadzono następujące doświadczenie. Najpierw do komórek nabłonka jelita szczura wprowadzono radioaktywnie oznakowane aminokwasy. Ustalono, że zostały one wbudowane w białka, które pojawiały się najpierw w siateczce wewnątrzplazmatycznej, a potem w cysternach aparatu Golgiego. Następnie do tych samych komórek wprowadzono oznakowaną radioaktywnie glukozę i zaobserwowano, że trafiała ona od razu do cystern aparatu Golgiego z pominięciem siateczki wewnątrzplazmatycznej. Na koniec stwierdzono, że wytwarzany przez badane komórki śluz jest radioaktywny.

Na podstawie opisu powyższego doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący funkcji aparatów Golgiego w komórkach nabłonkowych jelita szczura.

.........................................................................................................................................


 

Zadanie 6. (1 pkt)
Uczniowie otrzymali polecenie zaobserwowania zjawiska plazmolizy. W tym celu:
Uczeń 1 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki zwierzęce, następnie dodał dwie krople stężonego roztworu chlorku sodu i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 2 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki zwierzęce, następnie dodał dwie krople wody destylowanej i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 3 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki roślinne, następnie dodał dwie krople stężonego roztworu chlorku sodu i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Uczeń 4 umieścił w kropli wody na szkiełku przedmiotowym komórki roślinne, następnie dodał dwie krople wody destylowanej i rozpoczął obserwację pod mikroskopem.

Wymień ucznia, który ma szansę zaobserwować zjawisko plazmolizy. Podaj argument uzasadniający ten wybór, uwzględniając w nim badany obiekt oraz mechanizm obserwowanego zjawiska.

Uczeń: ..........................., ponieważ ...............................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


Zadanie 7. (1 pkt)
Na wykresie przedstawiono widmo absorpcji barwników fotosyntetycznych.


Przeprowadzono następujące doświadczenie.

Siewki rzeżuchy podzielono na 3 grupy i umieszczono w jednakowych warunkach (wilgotność, temperatura, stężenie CO2). Każdą grupę naświetlano światłem o innej barwie przez okres dwóch tygodni:

grupę I – światłem niebieskim o długości fali 440 nm

grupę II – światłem żółtozielonym o długości fali 560 nm

grupę III – światłem czerwonym o długości fali 660 nm.

Następnie zmierzono w każdej grupie wysokość wszystkich siewek.

Na podstawie powyższych danych podaj, w której grupie siewek rośliny uzyskały najwyższy wzrost. Odpowiedź uzasadnij.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Zadanie 8. (3 pkt)
Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin.

a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się

A. cykl Calvina

B. cykl Krebsa

C. łańcuch oddechowy

D. faza jasna fotosyntezy

b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.

.........................................................................................................................................

c) Wymień dwa składniki siły asymilacyjnej biorącej udział w powyższej fazie.

.........................................................................................................................................


Zadanie 9. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny liścia rośliny dwuliściennej.

Podaj pełną nazwę tkanki (A) zaznaczonej na rysunku oraz określ przystosowanie jej budowy do pełnionej funkcji.

Nazwa: .................................................................. . Przystosowanie: ..........................

........................................................................................................................................

 

Zadanie 10. (3 pkt)
Na schemacie przedstawiono budowę kwiatu tulipana.

a) Podaj nazwy wskazanych na rysunku (A, B, C) elementów budowy kwiatu tulipana.

A. ....................................... B. ..................................... C. .......................................

b) Podaj, czy kwiaty tulipana są wiatro- czy owadopylne. Uzasadnij odpowiedź jednym argumentem.

..........................................................................................................................................


Zadanie 11. (1 pkt)
Wykonano doświadczenie, w którym do pożywki agarowej z kallusem dodawano auksyny i cytokininy zmieszane w różnych proporcjach. Obserwowano przekształcenie się kallusa albo w korzenie albo w pędy.

Na poniższym schemacie zilustrowano przebieg opisanego doświadczenia.

Sformułuj hipotezę badawczą potwierdzoną wynikami powyższego doświadczenia.

..........................................................................................................................................


 

Zadanie 12. (1 pkt)
Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu.

Na podstawie analizy schematu opisz sposób, w jaki substancja X umożliwia działanie tego enzymu.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


Zadanie 13. (1 pkt)
W soku trzustkowym występują różne enzymy trawienne rozkładające związki organiczne.

Przeprowadzono doświadczenie, którego wyniki zostały zapisane w poniższej tabeli.

 

Nr zestawu

Zawartość probówek*

pH

Zaobserwowane zmiany po 30 minutach doświadczenia

I

2 ml wody + ścięte białko jaja kurzego + sok trzustkowy

7,0

Brak zmian w ilości białka

II

2 ml wody + ścięte białko jaja kurzego + sok trzustkowy + kilka kropli stężonego kwasu

4,0

Brak zmian w ilości białka

III

2 ml wody + ścięte białko jaja kurzego + sok trzustkowy + kilka kropli stężonej zasady

8,0

Zmniejszenie ilości białka (znaczna jego część uległa strawieniu)

* wszystkie probówki umieszczono w łaźni wodnej o temperaturze 38 stopni C

Sformułuj problem badawczy, do rozwiązania którego posłużyło uczniom powyższe doświadczenie.

..........................................................................................................................................


Zadanie 14. (2 pkt)
W przewodzie pokarmowym człowieka występują różne substancje biorące pośredni lub bezpośredni udział w trawieniu pokarmu.

Spośród wymienionych poniżej substancji działających w żołądku i dwunastnicy wpisz do odpowiednich rubryk tabeli tylko te, które nie są enzymami. Dla każdej z nich podaj po jednej funkcji, jaką ona pełni w przewodzie pokarmowym.

- żołądek: kwas solny, pepsyna, podpuszczka (rennina)

- dwunastnica: amylaza, lipaza, trypsyna, żółć

 


Substancja

Funkcja

ŻołądekDwunastnica 

Zadanie 15. (2 pkt)
Efektem trawienia skrobi i tłuszczów są odpowiednio glukoza oraz kwasy tłuszczowe i glicerol. Na schematach przedstawiono dwa sposoby wchłaniana tych substancji w komórkach kosmków jelitowych człowieka.

 

Na podstawie powyższych schematów przedstaw dwie różnice w sposobie wchłaniania i dalszego transportu produktów trawienia skrobi i tłuszczów w obrębie komórek kosmków jelitowych.

1. ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................


Zadanie 16. (1 pkt)
Wyróżnia się 4 podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0. W błonach erytrocytów warunkujących wystąpienie danej grupy krwi są odpowiednio antygeny A lub B, albo A i B lub nie ma żadnych antygenów. Stwierdzono, że w surowicy krwi nigdy nie występują przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom. Przy niewłaściwym przetoczeniu krwi antygeny dawcy wywołują reakcję przeciwciał polegającą na zlepianiu się obcych krwinek (aglutynacja).

Do dwóch probówek: pierwszej z surowicą krwi A i drugiej z surowicą krwi B dodano niewielką ilość krwi o nieznanej grupie. W obu probówkach nic się nie zmieniło (brak aglutynacji).

Podaj grupę krwi, którą dodano do obu probówek. ...................................................


 

Zadanie 17. (1 pkt)
Na rysunku przedstawiono schemat budowy serca człowieka.

W tabeli przedstawiono trzy kolejne fazy pracy serca w czasie jednego cyklu.

 

Części serca

Faza I

Faza II

Faza III

Przedsionki

skurcz

rozkurcz

rozkurcz

Komory

rozkurcz

skurcz

rozkurcz

Zastawki przedsionkowo - komorowe

otwarte

zamknięte

otwarte

Zastawki półksiężycowate

zamknięte

otwarte

zamknięte

Na podstawie schematu budowy serca oraz informacji w tabeli przyporządkuj po jednym z poniższych opisów kierunku przepływu krwi (A, B, C, D) do wyróżnionej fazy pracy serca (I, II, III).

A. Nowa porcja krwi napływa do serca.

B. Krew z przedsionków napływa do komór.

C. Krew z komór przepływa do przedsionków.

D. Krew z komór wypływa z serca.

Faza I ............ Faza II ............ Faza III ............1  |  2
maximus.pl   Autorem materiału jest maximus.pl na podstawie arkusza CKE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEMO - przetestuj zasoby maximusa za darmo

Testy CKE - Sprawdź, czy zdasz!

Dobre uczelnie - Chcesz studiować? Nie wiesz, jaką uczelnię wybrać? Sprawdź szkoły polecane przez maximus.pl!

dla młodszej siostry lub brata czyli szkoła podstawowa

Zapytaj prawnika

Komentarze

BRAK KOMENTARZY

Zaloguj się aby napisać komentarz
 Powiadom znajomego o tym materiale
drukuj